נוסח ההודעה לחברה מפרת חוק

1. בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ”ט-1999 (להלן – “החוק“) והתקנות על פיו, על חברה מוטלות חובות שנתיות כלפי רשם החברות ובכללן : תשלום אגרה שנתית

Read More »