נוסח ההודעה לחברה מפרת חוק

1. בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ”ט-1999 (להלן – “החוק“) והתקנות על פיו, על חברה מוטלות חובות שנתיות כלפי רשם החברות ובכללן : תשלום אגרה שנתית והגשת דו”ח שנתי, המהווה דו”ח עדכון פרטים, על פי טופס 5 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש”ס-1999.

2. כידוע לכם, חברתכם נרשמה חברה מפרת חוק בגין אי תשלום האגרות או אי הגשת דו”ח שנתי.

3. בהתאם להוראות סעיף 362א(ד) לחוק, הריני להודיעכם כי ככל שלא שולמה אגרה שנתית לשנת 2017 או לא הוגש דו”ח שנתי לשנת 2017, הדבר מהווה הפרה נוספת של הוראות החוק. לפיכך, לצורך הסרת רישום החברה כחברה מפרת חוק עליכם לשלם את חובות האגרה ולשלוח דו”ח שנתי. יובהר, כי על הדו”ח השנתי לשקף את תמונת המצב בחברה במועד הגשתו ולכן על הדו”ח להיות מעודכן ליום הגשתו. אין צורך בהגשת דו”ח שנתי לשנים קודמות.

4. אם החברה לא תתקן את ההפרות בגינן נרשמה חברה מפרת חוק, יינקטו נגדה הסנקציות הקבועות בסעיף 362א לחוק. בנוסף, רשאי הרשם להטיל על החברה עיצומים כספיים בסכומים נכבדים, בהתאם להוראות סעיף 354 לחוק.

5. יובהר, כי הרשם רשאי להעביר את גביית החוב למרכז לגביית קנסות בהתאם להוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ”ה- 1995. לידיעתכם, גביית חוב על ידי המרכז לגביית קנסות כוללת את האפשרות לגבייה מנהלית, בין היתר, בדרך של הטלת עיקולים וכרוכה בהוספת הוצאות הגבייה לסכום החוב של החברה.

6. סעיף 5 לתקנות החברות (אגרות), תשס”א-2001 (להלן: התקנות) מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר תבחר לשלמה במועד מוקדם (עד סוף חודש מרץ של אותה שנה) תזכה בהפחתה הקבועה בתוספת לתקנות. האגרה השנתית לשנת 2018 תהיה בסך של 1,488 ש”ח והאגרה המופחתת למקדימים לשלם עד 31.3.2018 תעמוד על סף של 1,120 ש”ח.

7. לתשומת הלב – מועד תשלום האגרה השנתית ותעריפי התשלום הינם על פי דין ואין בסמכות רשם החברות להיעתר לבקשה להארכת מועד התשלום או לשנות את סכומי האגרה הקבועים בחוק.

8. החל מנובמבר שנת 2017, ניתן לבצע את תשלום האגרה בסניפי הדואר ללא תלות בשובר נייר, אלא רק בציון מספר חברה.

9. דו”ח שנתי מוצע להגיש באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים: על ידי כרטיס חכם של המוסמך לדווח שהוגדר על ידי החברה.

10. אם החברה הפסיקה את פעילותה הכלכלית, באפשרותה לפעול לפירוק מרצון, בהתאם לתנאים הנדרשים בחוק. במסגרת הליך זה ניתן לבקש פטור מתשלום חובות האגרה, בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות.

11. לנוחותכם, באתר רשות התאגידים הסבר מפורט על הליך פירוק מרצון של חברה והמסמכים הדרושים להשלמתו.

דרכי תשלום אגרה שנתית וחובות עבר:

ניתן לשלם אגרה שנתית וחובות עבר בשתי דרכים:

א. בתשלום באתר האינטרנט:

• באמצעות כרטיס אשראי (לתשומת ליבך ניתן לשלם עד 18 תשלומים בקרדיט)

• באמצעות העברה בנקאית דרך האתר של רשם החברות (לחברות שיש להן הסכם עם הבנק בו מנוהל החשבון).

ב. תשלום בבנק הדואר : עליכם לגשת לכל אחד מסניפי דואר ישראל ולשלם את האגרה באמצעות מספר התאגיד ללא צורך בשובר תשלום.

דרכי יצירת קשר עם משרדי רשות התאגידים

למידע כללי או שאלות בנושא תשלום אגרות והגשת דו”ח עדכון פרטים שנתי, ניתן לפנות בימים א’ – ה’ בין השעות 8:30 ועד 16:00 למוקד המידע של רשות התאגידים, באמצעות דוא”ל לכתובת :

[email protected]

בטלפון:

1-700-70-60-44

קבלת קהל:

בימים א,ב, ד, ה בין השעות 8:30 ועד 12:30

ביום ג’ – העברת מסמכים בלבד (בקומת הכניסה)

כתובת:

רחוב ירמיהו 39 ירושלים

קומה 10, מגדלי הבירה, בנין 1

ת.ד. 28178

מיקוד 9128191

ובמחוז תל אביב והמרכז, חיפה, נצרת עילית ובאר שבע כמפורט באתר האינטרנט.

חפשו אותנו (את רשם התאגידים) גם בפייסבוק @taagidim

מירית כנרי, עו”ד

מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

רשות התאגידים